Close X

 

Cutie of the Decade's Diary

Wooks, I can wites upside downs texties!

February 13th 2009 1:02 am
[ Leave A Comment ]

ʎʇʇop ¡ǝdʎʇ ʇsǝq ǝɥʇ sı p1ıʍ 'ɹǝqɯǝɯǝɹ

¡sɹ 77;ʇsbop 'ǝʎq

¡¡uıɐd ɐp ɟo pıʍ sʇob ǝɥs ʍoɥ sɐʍ ʇɐp ssǝnb ı os ʇɹnɥ sɐʍ ǝɥs

..ǝɹoɯ puɐ s1ıɐʇʞɔoɔ ʍǝɟ ɐ 'sɐʞpoʌ ʍǝɟ ɐ 'sɹnos ʎǝʞsıɥʍ ʍǝɟ ɐ pɐɥ ǝɥs .ǝ11ıʍɹǝʇsbop uı uıqɐɔ ɹno ɹǝʌo 11ɐ dn ʍǝɹɥʇ ǝɥs uǝp puɐ ,uıuʍoɯ ɐp uı ɹǝʌobuɐɥ ɐ spɐɥ ǝɥs ¡pǝɹɐɔs sɐʍ ı ..ʞunʍp puɐ 'ʇɹnɥ 'ʎzooʍ 11ɐ ǝɯoɥ ǝɯɐɔ ʎpɐ1 ʎɯɯoɯ ',uıɥʇǝɯos ɹo..ǝɹoɟǝq ʎɐp ɐp ɹo...ʎɐpɹǝʇsǝʎ uǝɥʇ

.ʇı ǝʌǝı1ǝq sʇuɐɔ 11ıʇs ɹǝɥ puɐ ǝɯ ¡ʇǝnbnoq ǝɥʇ ʇɥbnɐɔ 'sıɥʇ ʇǝb...ʎpɐ1 ʎɯɯoɯ 'uǝɥʇ .ǝʞɐɔ ǝɥʇ ʎ11ɐıɔǝdsǝ 'ʇɐǝɹb ǝɹǝʍ spooɟ ǝɥʇ 'unɟ ʎɹǝʌ sɐʍ ʇı 11ɐɹǝʌo 'ʎɐʍʎuɐ

¡¡¡11ɐ puɐ ǝ1sı ɐp uʍop ,uıʞ1ɐʍ - snoʌɹǝu 11ıʇs sɐʍ ı ʇnq ǝɹǝɥʇ ǝɹǝʍ spuǝıʍɟ ʎɯ 11ɐ ¡¡ooʇ ǝɔıu ʎʇʇǝɹd sɐʍ ʇı puɐ ǝʞɐɔ ɯooɹb uʍo ʎɹǝʌ sıɥ pɐɥ ɹǝʞɔnʇ ɹɯ 'ǝʞɐɔ ɹǝɥ pǝɥɔʇɐɯ puɐ ssǝʍp ɹǝɥ uı 1nɟıʇooq os pǝıʞooo1 1ıɥs ssıɯ puɐ sǝʞɐɔ spɐɥ ǝʍ ¡¡¡ooʇ 'ʎddɐɥ sɐʍ ʎpɐ1 ʎɯɯoɯ puɐ buıppǝʍ ǝɥʇ ɟo ʇʍɐd sɐʍ ı ʇɐp pǝsıʍdoos puɐ ʎddɐɥ os sɐʍ ı ¡¡¡pıɐɯsǝpıɹq ɹoıunظ ɐp sɐ uǝsoɥɔ sɐʍ ı puɐ buıppǝʍ ɹıǝp oʇ ǝɯ pǝʇıʌuı ( ¡ooʇ puǝıʍɟ ʇsǝʇsǝq ɹǝɥʇo ʎɯ sı ɥɔıɥʍ 'ʎɯɯoɯ ɹıǝp ɥo1ıɥs puɐ 'spuǝıʍɟ ʇsǝʇsǝq ʎɯ ɐoɔoɔ puɐ 1ǝou ) ɐoɔoɔ puɐ 1ǝou 'ɥo1ıɥs ɟɟıǝ ʎɹɐnɹqǝɟ uo .unɟ ,uıʌɐɥ puɐ ,uıdʎʇ ı ʍou ʇnq .ǝɯıʇ buoʍ ɐ ɹnɟ ʎɹı,p ʎɯ uı uǝʇʇıʍ s,ʇuǝʌɐɥ ı puɐ unɟ ʎɹǝʌ sı sıp 'ıɐʍʎuɐ *ǝ1bbıb ǝ1bbıb* ¡sɹǝʇooodɯoɔ ɹıǝp ɟo sdoʇ ɐp ɯoɹɟ buɐɥ puɐ uʍop ǝpısdn spɐǝɥ ɹıǝp uɹnʇ ʎǝp ssǝ1un ʇı spɐǝɹ uɐɔ ǝuo ou puɐ unɟ os s,ʇı - ɯɐɹboʍd sıp sǝʌo1 ı ¡ʇı sʍouʞ uǝʌǝ sʇ,uop ı puɐ uʍop ǝpısdn ,uıdʎʇ sı ı 'sʞooʍ ¡sɹnɟ 'ıɥ

Pmail me if you donts know what dat weads! *giggle*

 
 

Leave a Comment


Enter your comment information or log in if you have an account.

Fields marked with * are required


Anti-spam Challenge:
6 + 1 =

 

Dotty


 

Family Pets

Lady
Jubilee (I
miss you so
much)

Subscribe

(What does RSS do?)